fbpx

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบ

DAAT Score โดย สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) เราให้ความสำคัญต่อการเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของ “ผู้สอบ” สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ เฉพาะผู้สอบที่ลงทะเบียนเท่านั้น โดยข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนเป็นผู้สอบ จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริง และถูกต้องเท่านั้น เพื่อสิทธิประโยชน์จากการสอบและใช้บริการ ถ้าสมาคมฯ ตรวจสอบว่าข้อมูลที่เป็นเท็จ ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับเข้าใช้งานผู้สอบ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้สอบจะต้องรักษาข้อมูลการเข้าระบบ (Log in) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเองไว้เป็นความลับ การกระทำการใดๆ ในเว็บไซต์โดยผ่านการ Log in ของผู้สอบที่ลงทะเบียนไว้ สมาคมฯ จะถือเสมือนหนึ่งผู้สอบได้เต็มใจกระทำการดังกล่าวนั้นด้วยตัวของผู้สอบเอง ข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทางสมาคมฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้สอบเพื่อผลประโยชน์ใดๆ นอกจากเพื่อใช้ศึกษาพัฒนาคุณภาพบริการของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้สอบมีความสำคัญกับเรา ดังนั้นเราจึงได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อที่จะอธิบายถึงหัวข้อสำคัญต่าง ๆ แก่ผู้สอบ ดังนี

• ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
• วิธีการใช้ข้อมูลของผู้สอบ
• การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
• วิธีการเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ สำหรับกรณีที่ผู้สอบมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของผู้สอบ สามารถติดต่อเราได้ที่ DAAT Score , อีเมล: score@daat.in.th

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมชื่อ / หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมล / อายุ / ข้อมูลการทำงาน / บันทึกข้อมูลอันเกิดจากการติดต่อสื่อสารของผู้สอบ / ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ และการออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี / บันทึกการเข้าถึงเว็บไซต์ และวิธีการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์ของผู้สอบ

• เพื่อแจ้งข่าวสารเรื่องการสอบและข้อมูลจากทางสมาคมฯ
• เพื่อพัฒนา / ปรับปรุง การให้บริการของเรา
• เพื่อการประมวลข้อมูลภายในองค์กร และการทำวิจัยอื่นๆ

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

เราไม่มีการให้ข้อมูลของผู้สอบแก่ บริษัท องค์กร และ บุคคล อื่นๆ ภายนอกสมาคมฯ ยกเว้นในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

• ได้รับการอนุญาตจากผู้สอบ
• สำหรับการประมวลผลภายนอก และ บริษัทหรือผู้รับจ้างช่วงซึ่งมีส่วนให้บริการแก่ผู้สอบ
• สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย

วิธีการเก็บรักษาข้อมูล

เรามีระบบปกป้องข้อมูลของผู้สอบ จากการถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การดัดแปลง และการถูกทำลาย ด้วยวิธีการป้องกัน ดังนี้

• มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก
• มีระบบป้องกันการโจรกรรมด้านข้อมูล
• มีโปรแกรมป้องกันไวรัส

การเปลี่ยนแปลงข้อมูล

วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คือ การปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบ อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

DAAT Score อาจมีการส่งอีเมลให้ผู้สอบเพื่อแจ้งสถานะการสั่งซื้อ และเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย เกี่ยวกับข้อมูลของผู้สอบ บริษัทจะไม่ส่งอีเมลเพื่อขอทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต หรือส่งหน้าเว็บเพจเพื่อให้ผู้สอบผู้สอบกรอกข้อมูลดังกล่าว หากผู้สอบผู้สอบได้รับอีเมลที่เข้าข่ายข้างต้น อย่าคลิกลิงค์ที่มากับอีเมล หรือให้ข้อมูลบัตรเครดิตเป็นอันขาด และกรุณาส่งอีเมลฉบับนั้นมายัง score@daat.in.th

จดหมายข่าวและข้อมูลการสอบ

เราใช้อีเมลเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและส่งข้อมูลการสอบ ไปยังผู้สอบของ DAAT Score เท่าที่จำเป็น

0