เปิดสอบรอบใหม่ สอบแบบออนไลน์ 2 รอบ จำกัดจำนวน รอบละ 50 ท่าน
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 22 พฤษภาคม 2565
รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

ข้อสอบภาษาไทย แบบ Multiple Choice เวลาสอบ 90 นาที
ประกาศผล และ รับ Online Certificate ทันที


ขั้นตอนการสมัครสอบ DAAT Score

เลือกประเภทการสอบ
การสอบมี 2 ประเภท สำหรับบุคคลทั่วไป และสำหรับนักศึกษา โดยต้องแสดงบัตร ณ วันที่สอบ
ลงทะเบียน
การสอบ DAAT SCORE ผู้สมัครให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสมัครสอบ และการออกใบประกาศนียบัตร
ชำระเงิน
สามารถชำระเงินทางออนไลน์ โดยบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต หรือ ช่องทางธนาคาร
รับรายละเอียดการสอบ
ผู้สมัครจะได้รับอีเมล ระบุวัน-เวลา สถานที่สอบ และเงื่อนไขสำหรับการเข้าสอบ

DAAT Score

การสอบวัดระดับความรู้ด้านโฆษณาดิจิทัลจัดทำโดยสมาคมโฆษณาดิจิทัล(ประเทศไทย)


การสอบวัดระดับความรู้โฆษณาดิจิทัลด้านโฆษณาดิจิทัลคืออะไร
การสอบวัดระดับความรู้โฆษณาดิจิทัลด้านโฆษณาดิจิทัล (DAAT Score) เป็นการวัดและรับรองระดับความรู้ด้านโฆษณาดิจิทัลของบุคคลทั่วไป นักศึกษาบุคลากรที่ทำงานในสายโฆษณาประชาสัมพันธ์การตลาดเพื่อนำไปใช้ในด้านต่างๆ ดังนี้
 • ใช้ยืนยันระดับความรู้เพื่อประกอบการสมัครงานการพิจารณาคัดเลือกพนักงาน การพิจารณาการโยกย้ายตำแหน่งงาน หรือสายงาน
 • ใช้วัดระดับความรู้ของพนักงานในองค์กรเพื่อเป็นข้อมูลในการทำแผนพัฒนาบุคลากร
 • ใช้วัดระดับความรู้ของตนเองเพื่อให้ทราบว่ายังต้องศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องใดบ้าง
 • ใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบ
การสอบมีทั้งหมด 90 ข้อแบ่งออกเป็น 9 หมวดๆละ 10 ข้อ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจโดยรวมของสื่อโฆษณาดิจิทัลดังนี้
 • Digital Marketing Strategy
 • Display & Programmatic
 • Performance Marketing
 • Search (SEO & SEM)
 • Website & Mobile Site & Mobile App
 • Social Media
 • Data & Digital Measurement
 • E-commerce
 • Cyber Law & Ethic
ข้อสอบในแต่ละหมวดจะถูกสุ่มดึงออกจากฐานข้อมูลข้อสอบ ดังนั้นผู้เข้าสอบแต่ละคนจะได้ข้อสอบที่ไม่เหมือนกันจึงไม่สามารถลอกข้อสอบกันได้
โดยผู้เข้าสอบจะได้ทราบคะแนนรวมและคะแนนย่อยในแต่ละหมวดภายหลังการสอบ

สิ่งที่ผู้สอบตัวเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ
 • เตรียมคอมพิวเตอร์ที่มีอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง ทั้งกล้องวีดีโอและไมโครโฟน
 • อนุญาตให้เว็บไซต์การสอบเข้าถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง
 • เตรียมบัตรประชาชน/ใบอนุญาตขับขี่/หรือเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ เพื่อใช้แสดงตนก่อนการสอบ

ค่าธรรมเนียมการสอบ 1,500 บาท

(ต่อคน) และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี รวมถึง
 • ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน หรือ ขอเปลี่ยนวันสอบได้
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์์ให้ผู้อื่นได้
 • มาสายเกินเวลากำหนดและถูกตัดสิทธิ์สอบ
 • ไม่สามารถขอคืนเงินได้