สอบ DAAT SCORE – ONLINE

โปรดอ่านก่อนเข้าสู่ระบบ


เตรียมความพร้อมของคอมพิวเตอร์, Web browser และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการสอบออนไลน์ให้พร้อมก่อนเข้าสู่ระบบ ตามที่ได้แจ้งไปทางอีเมล
ก่อนสอบให้อ่านคำแนะนำ และเงื่อนไขการสอบที่ผู้สอบต้องปฏิบัติและงดเว้นในระหว่างการสอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกระงับสิทธิ์สอบ
เตรียมเอกสารสำหรับใช้ยืนยันตน โดยผู้สอบควรปิดบังหมายเลขเอกสารและ/หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช้ยืนยันตัวตนตามคำแนะนำ

กรณีที่ไม่ได้เตรียมพร้อมไว้หรือมีเหตุขัดข้อง ผู้สอบจะไม่สามารถเข้าสอบได้ และหากเลยเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การสอบ