นโยบายความเป็นส่วนตัว


DAAT Score ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าสอบ ดังนั้น เราจะเก็บรวบรวม ปกป้อง และเก็บรักษาข้อมูลของผู้เข้าสอบไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้นๆ ซึ่งเราจะนำข้อมูลที่ผู้เข้าสอบให้กับเราเพื่อมอบบริการที่ตรงกับความต้องการสำหรับผู้เข้าสอบอย่างเหมาะสมจากเรา
วัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) เพื่อแจ้งวิธีการที่ DAAT Score เก็บรวบรวม ประมวลผล และ ใช้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” (ตามที่ได้นิยามในเอกสารฉบับนี้) ของผู้เข้าสอบที่เกี่ยวกับการสมัครสอบ การเข้าสอบ รวมท้้งการใช้ระบบที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าสอบ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่ DAAT Score แนะนำให้ผู้เข้าสอบได้โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่ DAAT Score ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าสอบ
โดยที่ เมื่อผู้เข้าสอบเริ่มมีปฏิสัมพันธ์ ลงทะเบียนและทำการทดสอบกับ DAAT Score ถือว่าผู้เข้าสอบได้ตกลงและยินยอมให้ DAAT Score บริการการสอบวัดผลของ “สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)” หรือ DAAT (ต่อไปในเอกสารนี้ รวมเรียกว่า “DAAT Score”, “เรา” หรือ “พวกเรา”) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าสอบรวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อผู้ที่ได้รับมอบอำนาจของ DAAT Score และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม


เมื่อผู้เข้าสอบได้สมัครสอบ DAAT Score หรือได้เข้าสอบ หรือเข้าถึงบริการของ DAAT Score อาจจะร้องขอให้ผู้เข้าสอบให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าสอบ รวมทั้งข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อ สำหรับการให้บริการดังกล่าว
1.1 ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล และข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้เข้าสอบได้มอบให้แก่เรา
1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่, ข้อมูลการจัดส่ง, ที่อยู่สำหรับส่งใบแจ้งหนี้, ชื่อองค์กร ชื่อบริษัท ชื่อต้นสังกัด ชื่อสถาบันการศึกษา, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล์, ไลน์ไอดี (LINE ID), บัญชีผู้ใช้ Facebook (Facebook ID) และข้อมูลเพื่อการติดต่ออื่นๆ ที่มอบให้แก่เรา
1.3 ข้อมูลการสอบและการใช้บริการ ที่ผู้เข้าสอบให้ไว้บนเว็บไซต์ของเรา เช่น ข้อมูลการใช้งาน, ข้อมูลประวัติการสอบ, คะแนนสอบและใบประกาศนียบัตร เป็นต้น
1.4 ข้อมูลการทำธุรกรรม กรณีที่เป็นผู้สมัครสอบแบบบุคคลทั่วไป เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน, วันที่และเวลาที่ชำระเงิน, สถานะการทำธุรกรรม, ข้อมูลเกี่ยวกับการขอเงินคืน, คะแนนสะสม, หมายเลขคำสั่งซื้อ, คำร้องเรียนและข้อเรียกร้อง เป็นต้น
1.5 ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address), คุกกี้, ที่อยู่ media access control (MAC), รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์เครือข่าย, ข้อมูลการเชื่อมต่อ, ข้อมูลการใช้งานระบบ และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ
1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับคำแนะนำ หรือเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของผู้เข้าสอบ ที่ได้ให้ไว้ผ่านการสำรวจ และช่องทางการติดต่อสื่อสารทางระบบหรือทางอื่นๆ กับ DAAT Score ได้แก่ แบบฟอร์มคำร้องหรือแบบฟอร์มอื่นๆ รูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์, การพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งอาจถูกบันทึก), การพบปะตัวต่อตัว, โซเชียลมีเดีย และอีเมล เป็นต้น
หากผู้เข้าสอบได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่เรา (เช่น ต้นสังกัด, บริษัท, สถานที่ทำงาน, สถาบันการศึกษา, ผู้ติดต่อประสานงาน) ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์, ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เพื่อการติดต่อ และ/หรือเพื่อการสมัครสอบหรือทำธุรกรรมของผู้เข้าสอบแทน กรุณาแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจำเป็น เพื่อเรา
เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้
ผู้เข้าสอบอาจตัดสินใจว่าจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ DAAT Score หรือไม่ หากผู้เข้าสอบไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็นให้แก่ DAAT Score DAAT Score อาจพิจารณาปฏิเสธการขอสมัครเป็นผู้เข้าสอบ หรือปฏิเสธที่จะให้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดแก่ผู้เข้าสอบ ผู้เข้าสอบควรจะตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ส่งให้หรือแสดงต่อ DAAT Score นั้นครบถ้วน เป็นจริงและถูกต้อง หากผู้เข้าสอบมิได้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจจะทำให้DAAT Score ไม่สามารถให้เข้าสอบหรือให้บริการตามที่ผู้เข้าสอบร้องขอได้ ซึ่งผู้เข้าสอบรับประกันและรับรองว่า ผู้เข้าสอบอนุญาตให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ DAAT Score เพื่อเก็บรวบรวม ประเมินผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้เข้าสอบ


2.1 เพื่อดูแล ดำเนินการ และ/หรือสนับสนุนการให้บริการแก่ผู้เข้าสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการการสอบ, การช่วยเหลือทางเทคนิคและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค หรือ การตอบคำถามทางวิชาการ
2.2 เพื่อติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูล ได้แก่ การแจ้งข้อมูลการสอบและประวัติการสอบ, ข้อมูลการชำระเงินค่าสอบ กรณีสมัครสอบแบบบุคคลทั่วไป, รวมทั้งติดต่อกับผู้เข้าสอบตามที่ DAAT Score เห็นว่าจำเป็น
2.3 การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน การตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองตัวตนของผู้เข้าสอบ การตรวจสอบโดยระบบว่าผู้เข้าสอบปฏิบัติตามเงื่อนไขการแสดงตนเพื่อเข้าสอบและระหว่างการสอบออนไลน์ของ DAAT Score
2.4 เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการสอบและบริการการสอบของเรา เพื่อวิเคราะห์ ประเมินผลข้อสอบและการสอบ ตามประวัติการสอบ, ประเภทการสอบ, หมวดหมู่, หัวข้อ หรือ ข้อสอบ เพื่อค้นคว้าวิจัยต่างๆ จากแบบสำรวจ ประเมินผล พฤติกรรม เพื่อพัฒนาการสอบและให้บริการ และระบบต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการสอบ ข้อสอบ และการบริการ โดยจุดประสงค์ดังกล่าว เราจะเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลการสอบของท่านเพื่อการพัฒนาการดำเนินการสอบของ DAAT Score ซึ่งไม่เกินกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เราจะขอความยินยอมจากท่านเป็นคราว ๆ ไป หากจำเป็น
2.5 เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องผลประโยชน์ของเราที่จำเป็นและสามารถทำได้ตามกฎหมาย เช่น การตรวจจับ ป้องกัน และตอบโต้ข้อเรียกร้อง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินและสมบัติของเรา เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เพื่อป้องกันและรายงานความผิดทางอาญา และเพื่อปกป้องความเชื่อมั่นของ DAAT Score
2.6 เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบ การละเมิดหรือสงสัยว่าจะเป็นการกระทำละเมิดเกี่ยวกับข้อกำหนดในเงื่อนไขการสอบของเรา การฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเลยหรือการประพฤติผิด
2.8 เพื่อให้เป็นไปตามและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ หลักปฏิบัติ หรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ที่ออกโดยหน่วยงานตามกฎหมายหรือที่มีอำนาจกำกับดูแล ซึ่ง DAAT Score มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การตอบข้อร้องเรียนของหน่วยงานกำกับดูแล การเปิดเผยต่อหน่วยงานกำกับดูแล และการตรวจสอบทางบัญชี การตรวจสอบในเชิงลึก และการสอบสวน) และ/หรือ กระทำการอื่นใดที่จำเป็นในการให้บริการ
DAAT Score อาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าสอบ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกไปจากที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บุคคลใดที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


DAAT Score อาจจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงรายงานผลการสอบของผู้เข้าสอบ แก่ให้องค์กร หรือบริษัท หรือต้นสังกัด หรือสถาบันการศึกษาของผู้สอบ ในกรณีสมัครสอบแบบองค์กรหรือผ่านองค์กรเท่าที่จำเป็น เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าสอบ
นอกจากนี้ ผู้เข้าสอบยอมรับและตกลงว่า DAAT Score อาจจะมอบหมายให้ผู้ให้บริการภายนอกจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ในการสอบและการให้บริการ โดย DAAT Score จะคำนึงถึงความจำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ (“ผู้ให้บริการภายนอก”) ในกรณีเช่นว่า DAAT Score จะดำเนินการ เพื่อทำให้แน่ใจได้ว่าผู้ให้บริการภายนอกอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเมินคุณสมบัติ และความสามารถของผู้ให้บริการภายนอกอย่างเพียงพอ กำหนดข้อสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับในสัญญาว่าจ้างที่ทำกับผู้ให้บริการภายนอก พร้อมทั้งจัดตั้งระบบการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ


เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าสอบไปยังบุคคลภายนอกหรือระบบหรือเซิร์ฟเว่อร์ที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้ผู้เข้าสอบมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือกรณีอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และเราจะขอความยินยอมจากท่านเพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศหากจำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าสอบในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

ความปลอดภัยของข้อมูล


เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าสอบ เราจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลของผู้เข้าสอบด้วยการกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขเปิดเผย หรือทำลายโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเราจะตรวจสอบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและดำเนินการตามหลักปฏิบัติในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้


เราอาจมีการใช้ “คุกกี้” หรือคุณลักษณะอื่นๆ เพื่อช่วยให้เราและ/หรือบุคคลภายนอกสามารถเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูล เพื่อการจัดสอบและปรับปรุงไซต์และบริการที่เรานำเสนอ หรือช่วยให้เรามอบบริการและคุณลักษณะใหม่ๆ ได้ “คุกกี้” คือตัวระบุต่างๆ ที่เราส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณ เพื่อช่วยให้เราสามารถขอสิทธิเข้าถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการสอบออนไลน์และจดจำอุปกรณ์ของคุณ และบอกเกี่ยวกับวิธีและเวลาในการใช้หรือเยี่ยมชมบริการหรือไซต์ จำนวนผู้ใช้ และเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวภายในไซต์ของเรา เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ผู้เข้าสอบอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในอุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ดี หากผู้เข้าสอบปฏิเสธการใช้คุกกี้ ให้ถือว่าผู้เข้าสอบยอมรับว่าอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของไซต์หรือบริการได้อย่างเต็มที่ หรือรวมถึงไม่สามารถเข้าสอบได้

สิทธิของผู้เข้าสอบ


8.1 การเข้าถึง: ผู้เข้าสอบอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย เราอาจขอให้ผู้เข้าสอบพิสูจน์ตัวตนก่อนจะให้ข้อมูลตามที่ขอ โดยเราจะดำเนินการตามคำร้องขอ เมื่อเรามีข้อมูลของผู้เข้าสอบอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการภายใน 30 วัน หากเราไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว เราจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินการที่เร็วที่สุด
8.2 การแก้ไขให้ถูกต้อง: ผู้เข้าสอบอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ให้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
8.3 การถอนความยินยอม: ผู้เข้าสอบมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของ ณ เวลาใด ก็ได้
8.4 การลบหรือทำลายข้อมูล: ผู้เข้าสอบอาจมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าสอบที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของเรานั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
8.5 การยื่นเรื่องร้องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

การยกเลิกการให้ข้อมูล ถอนความยินยอม ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณให้แก่เรา


หากผู้เข้าสอบมีความต้องการถอนความยินยอม ผู้เข้าสอบสามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยตนเอง เมื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือส่งอีเมลให้กับเจ้าหน้าด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเรา และเราจะดำเนินการตามคำขอในการถอนความยินยอมของผู้เข้าสอบ ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมของผู้เข้าสอบอาจจะส่งผลให้เราไม่สามารถให้บริการที่เหมาะสมแก่ผู้เข้าสอบได้อีกต่อไป
ข้อมูลติดต่อ score@daat.in.th

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว


DAAT Score อาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว ผู้เข้าสอบ สามารถเข้าถึงนโยบายฉบับล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของ DAAT Score